Zagat GOOGLE INC Travel & Local

Free App on Google Play

View

Shabu Shabu And Sukiyaki Restaurants in San Francisco

Shabu-Sen

Shabu Shabu And Sukiyaki • Japantown

Food21 Decor13 Service17 Cost$33