Ariyoshi Japanese Restaurant

JapaneseSouth Orange

Today's hours

11:30am - 2:30pm, 5:00pm - 10:00pm

  Ariyoshi Japanese Restaurant

  56 West South Orange Avenue
  South Orange, New Jersey 07079
  973-378-8818973-378-8818

  Address

  56 West South Orange Avenue | Map
  South Orange, New Jersey 07079
  973-378-8818973-378-8818
  www.ariyoshijapanese.com